Molniga berg

Legal information

Styrning och regler

Berg illustration

Våra tillstånd

2012-06-11 Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag

2012-06-11 Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument

2012-06-11 Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument

2012-06-11 Placering av finansiella instrument utan fast åtagande

2012-06-11 Mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument

2012-06-11 Förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet

2020-04-23 Tillstånd att registreras som förvaltare av fondandelar

 

Läs mer på finansinspektionenens hemsida

Risk

Bolagets oberoende funktion för riskhantering ansvarar för att säkerställa identifiering, mätning, kontroll och rapportering av de risker som finns i verksamheten. Den största delen av Bolagets arbete med riskhantering sker ute i verksamheten och i den s.k. “första linjen”. Funktionen för riskhantering arbetar stödjande i form av löpande stöd och rådgivning till verksamheten i riskrelaterade frågor, och kontrollerande i form av stickprovskontroller och granskningar av utvalda delar av verksamheten. Funktionen för riskhantering är outsourcad till en extern leverantör och rapporterar direkt till VD och styrelse.

Compliance

Compliance-avdelningens uppgift är att kontrollera att bolaget följer den gällande lagstiftningen samt interna regler givna av styrelsen eller VD. De regelområden som är Centrala är regler för värdepappersmarknaden, ersättningar, penningtvätt, marknadsföring, god värdepappersmarknadssed samt finansiell rådgivning. Compliance-avdelningen rapporterar direkt till styrelsen samt VD.

SwedSec

Fair Investments är anslutna till SwedSec och all personal som arbetar med rådgivning eller som har en ledande ställning omfattas av kraven på licensiering. På sikt avser vi att låta all personal omfattas av detta licensieringskrav. SwedSec Licensiering AB är ett helägt dotterbolag till Svenska Fondhandlareföreningen och ansvarar för licensiering av anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med programmet är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för branschen.

Marknadssondering

Marknadssonderingar är interaktioner mellan säljare av finansiella instrument och en eller flera potentiella investerare innan en transaktion aviseras. Syftet med marknadssonderingar är att utröna om det finns intresse hos potentiella investerares intresse av en eventuell transaktion och bedöma dess prissättning, storlek och strukturering. Marknadssonderingar kan omfatta en börsintroduktion eller därpå följande erbjudanden av värdepapper, och skiljer sig från den vanliga handeln samt innehålla information som utgör s.k. insiderinformation och annan icke offentliggjord information.

Fair Investments deltar inte i marknadssonderingar. För det fall Fair Investments önskar delta i framtida marknadssonderingar kommer detta att kommuniceras.

Synpunkter / klagomål mot Fair Investments

Vi strävar ständigt efter att du som kund ska känna dig nöjd med oss. Om du mot förmodan ändå inte skulle vara nöjd, finner du nedan en instruktion för att reklamera eller klaga på något.

 

Reklamation

Är du missnöjd med något, vill vi gärna veta varför. Därför är det viktigt att du framför dina synpunkter till oss. Ofta kan det handla om fakta som missats eller om olika typer av felaktiga tolkningar. Tar du kontakt med oss kan vi kanske lösa problemen tillsammans. För att snabbt hitta lösningar är det viktigt att du kontaktar oss så snart som möjligt om det känns som om något inte stämmer.

 

Klagomål

Om vi inte lyckas lösa problemet tillsammans kan du kontakta:

Klagomålsansvarig

Fair Investments Sweden AB

Engelbrektsgatan 5, 114 32 Stockholm

e-post: klagomal@fairinvestments.se

 

Klagomålet ska framföras skriftligen via brev eller e-post. Handläggningen av ärendet underlättas om du bifogar din dokumentation i form av kopia på t.ex, avräkningsnota, depå-/värderingsrapporter, minnesanteckningar eller annan relevant dokumentation.

Vägledning utanför Fair Investments

 

Konsumenternas Bankbyrå

Om du vill vända dig till någon utomstående part för att diskutera ditt ärende kan du kontakta Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

 

Kommunala konsumentvägledare

För råd i enskilda tvister och ärenden kan den kommunala konsumentvägledaren i din kommun hjälpa dig. Dessa arbetar i nära kontakt med Konsumentverket. På Konsumentverkets hemsida kan du söka telefonnummer och e-postadress till din vägledare. Konsumentverket har inte möjlighet att svara på enskilda frågor eller ingripa i enskilda tvister.

 

Allmänna reklamationsnämnden

Om du inte är nöjd med resultatet av ditt klagomålsärende kan du göra en skriftlig anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden. Allmänna Reklamationsnämnden kan ta upp ditt ärende om ditt krav överstiger ett visst minimibelopp. En anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden måste ske inom sex månader från det att Fair Investments första gången helt eller delvis avvisat dina anspråk. ARN lämnar rekommendationer om hur tvisten mellan dig och Fair Investments bör lösas.

 

Prövning i domstol

Du kan även vända dig till domstol med en stämningsansökan mot Fair Investments. Det är då lämpligt att du anlitar ett ombud som kan hjälpa dig i processen och som kan göra en bedömning av ärendet och dina utsikter att nå framgång i tvisten.

VAD BEHÖVER DU HJÄLP MED?

Förvaltning för alla ändamål

Vi maximerar avkastningen på ditt investerade kapital och bidrar till att du får en rikare tillvaro som privatperson, pensionär eller företagare.

Aktuellt

Senaste nytt hos oss

happy5

Vill du kontakta oss på Fair Investments eller bli en del av vårt team?