Integritetspolicy

Berg illustration

Fair Investments Sweden AB (”Fair” eller ”Bolaget”) värnar om skyddet av dina personuppgifter och din personliga integritet. Denna integritetspolicy beskriver hur Fair samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter. Policyn redogör även för vilka rättigheter du har relaterade till Fairs behandling av dina personuppgifter.

Våra kunders förtroende är av största vikt för oss samt att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.

Vilka uppgifter lagrar vi?

Uppgifter som vi samlar in från dig

Fair samlar in personuppgifter som du direkt eller indirekt lämnar till oss, t.ex. namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, civiltillstånd, ekonomiska uppgifter, samt identitetshandlingar. Detta kan ske i samband med att du t.ex. lämnar en intresseanmälan till oss, erhåller investeringsrådgivning eller ingår ett avtal med Fair.

Vidare kan Fair komma att spara uppgifter som lämnas när du har kontakt med oss. Fair kan t.ex. komma att spara uppgifter som framkommer när du kommunicerar med oss via e-post, telefonsamtal kan även komma att spelas in och registreras för verifiering av ordrar samt i kvalitets och förbättringssyfte. Information om dig kan även komma att samlas in vid interaktion via våra digitala kanaler.

Uppgifter som vi samlar in om dig

Fair samlar in information om dig från offentliga register och andra externa källor, utöver de uppgifter som du själv lämnar till Fair. Information samlas t.ex. löpande in från Statens personadressregister (SPAR) avseende namn och kontaktuppgifter, samt Bolagsverket avseende information om verkliga huvudmän. I samband med Fairs kontroller som vi enligt lag måste göra för att förhindra att Bolaget blir utnyttjat för penningtvätt och finansiering av terrorism, hämtar Fair även information från sanktionslistor samt register över personer i politiskt utsatt ställning (så kallad PEP).

För vilka ändamål samlar vi in dina uppgifter?

När Fair behandlar dina personuppgifter så gör vi det enbart för vissa specifika syften och när vi har en rättslig grund för det.

För att uppfylla villkoren i våra avtal

Det huvudsakliga ändamålet för att Fair samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter är för att kunna dokumentera, administrera och fullgöra avtal som Bolaget har med dig. För att du ska kunna ta del av Fairs tjänster och produkter måste vi samla in dina personuppgifter för att kunna ingå avtal med dig.

För att följa lagar och myndighetsbeslut

Fair behandlar även dina personuppgifter för att uppfylla vår skyldighet att följa lagar, författningar och myndighetsbeslut. Exempel på detta kan vara att:

 • kontrollera och verifiera din identitet
 • uppfylla kraven i lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
 • uppfylla kraven i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden
 • uppfylla kraven i bokföringslagen (1999:1078)
 • rapportera till myndigheter såsom t.ex. Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten och Finansinspektionen

När Fair har ett berättigat intresse

I de fall Fair har ett berättigat intresse kan Bolaget behandla dina personuppgifter t.ex. i markandsföringssyfte eller med syftet att genomföra produkt- och kundanalyser. Detta för att kunna förbättra vårt produkt- och tjänsteutbud, samt affärs- och systemutveckling.

Behandlingen av personuppgifter när Fair har ett berättigat intresse kan även användas för att rikta direktmarknadsföring till dig via t.ex. sms, telefon, e-post eller via vår onlinetjänst.  Om du inte vill erhålla direktmarknadsföring från oss kan du läsa mer om hur du går tillväga under ”Vilka är dina rättigheter?” och ”Fairs Dataskyddsombud”.

När du har gett ditt samtycke

I vissa fall behöver du ge ditt samtycke för att vi ska få behandla dina personuppgifter. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke som du har lämnat.

Samtycke används t.ex. när du besöker vår webbplats. Fairs webbplats använder sig av cookies för att t.ex. kunna göra webbanalyser av hur vår webbplats används. För att vi ska få använda sådana cookies måste du ge ditt samtycke första gången du besöker vår webbplats. Samtycke krävs dock inte för de cookies som är nödvändiga för att tillhandahålla den tjänst som besökaren på webbplatsen uttryckligen har begärt.

Vem kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till?

Fair får inte lämna ut dina personuppgifter till någon annan om det inte finns ett tydligt stöd för det i samband med att vi uppfyller villkoren i ett avtal. Enligt lag är Fair även skyldig att i vissa fall dela dina personuppgifter till olika myndigheter. Innan Fair delar dina personuppgifter säkerställer vi alltid att vi följer de sekretessförpliktelser som gäller för finanssektorn

Fair kan t.ex. dela dina personuppgifter i de fall du har bett oss att göra en överföring av pengar eller värdepapper. Fair måste då lämna ut vissa uppgifter om dig för att kunna utföra överföringen. Ytterligare exempel på detta kan vara då vi utför våra tjänster, t.ex. en betalning. Fair måste då lämna ut uppgifter om dig som behövs för att identifiera dig och utföra uppdraget eller uppfylla avtalet tillsammans med de företag som vi samarbetar med. Det kan röra sig om utlämnande vid användning av säkra identifieringslösningar och vid utbyte av information mellan finansiella motparter såsom banker, betalningsmottagare och clearinginstitut.

Överföring till tredje land

I vissa fall kan det förkomma att Fair för över personuppgifter till länder utanför EU och EES, ett så kallat ”tredje land”. Fair gör enbart sådana typer av överföringar om reglerna i Dataskyddsförordningen är uppfyllda. För de fall då Fair inte utför ett uppdrag för att fullgöra ett avtal med dig, måste någon av följande förutsättningar vara uppfyllda för att Fair ska få utföra en överföring av personuppgifter till tredje land:

 • EU-kommissionen har beslutat om att det finns en tillräcklig skyddsnivå i det aktuella landet,
 • andra skyddsåtgärder har vidtagits, t.ex. standardklausuler eller bindande företagsbestämmelser,
 • det finns ett särskilt tillstånd av tillsynsmyndigheten, eller
 • det i särskilda fall är tillåtet enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Period som uppgifterna lagras

Fair sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna fullgöra ett avtal. I de fall där Fair sparar dina personuppgifter i ett annat syfte än för att fullgöra ett avtal, t.ex. för att uppfylla krav gällande bekämpning av penningtvätt eller i bokföringssyfte, sparar vi endast uppgifterna om det är nödvändigt och/eller krävs för ändamålet enligt vad som framgår av respektive lag och annan författning. Fair sparar t.ex. personuppgifter:

 • i syfte att förhindra, upptäcka och utreda penningtvätt, terroristfinansiering och bedrägeri i minst fem år efter avslutad affärsförbindelse eller genomförd enskild transaktion
 • i syfte att uppfylla krav i redovisningslagstiftning i upp till sju år
 • i syfte att uppfylla specifika bestämmelser för produkter gällande värdepapper i upp till sju år
 • i syfte att utgöra bevis vid eventuella krav i upp till tio år efter avslutad kundrelation avseende uppgifter om fullgörande av ett avtal (regler kring preskription)

Vilka är dina rättigheter?

Enligt Dataskyddsförordningen har du som registrerad rätt till kontroll över dina personuppgifter samt rätt att få information om hur Fair behandlar dina personuppgifter. Nedan beskrivs dina rättigheter vad gäller de personuppgifter som Fair behandlar. Om du har frågor om dina rättigheter eller vill utnyttja någon av rättigheterna finns det information om hur du går till väga längre ner under ”Fairs Dataskyddsombud”.

Begära åtkomst till dina personuppgifter

Du har rätt att få ta del av dina personuppgifter som Fair behandlar genom ett registerutdrag. I många fall finns dessa uppgifter redan i de onlinetjänster som vi erbjuder dig.

Din rätt till åtkomst kan emellertid vara begränsad, t.ex. på grund av lagstiftning, när det rör sig om sekretessbelagd information, eller när det rör sig om affärshemligheter.

Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter

Om du skulle upptäcka att dina personuppgifter som Fair behandlar är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av uppgifterna. Fair kommer att korrigera uppgifterna förutsatt att det inte finns några begränsningar som stipuleras i lag eller annan författning.

Begära radering

Du kan begära radering av någon eller samtliga av dina personuppgifter som Fair behandlar. Detta kan t.ex. ske om du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för fortsatt behandling av personuppgifterna, eller om du invänder mot behandling som avser direktmarknadsföring.

Din rätt till raderingen av personuppgifter kan begränsas, t.ex. i de fall då Fair enligt lag måste spara dina uppgifter under viss bestämd tid, eller i de fall då vi behöver informationen för att kunna fullgöra ett avtal som du har ingått med Fair.

Begära begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära att Fair begränsar behandlingen av dina personuppgifter för enbart vissa avgränsade syften. Detta kan ske i de fall då du anser att personuppgifterna är felaktiga eller då du har begärt rättelse.

Invända mot Fairs behandling

Du har även rätt att invända mot Fairs behandling av dina personuppgifter i de fall då Bolaget behandlar uppgifterna med stöd av berättigat intresse, t.ex. vid direktmarknadsföring.

Dataportabilitet

I de fall då Fair behandlar dina personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke har du rätt att få ut de personuppgifter som du själv har lämnat till Bolaget.  Fair kan, på ditt uppdrag och om det är tekniskt möjligt, flytta dessa uppgifter till en annan aktör som ska behandla dina personuppgifter.

Fairs Dataskyddsomud

Om du har frågor avseende hur Fair behandlar dina personuppgifter eller vill utöva någon av de rättigheter som beskrivs ovan kan du kontakta Fairs Dataskyddsombud:

Dataskyddsombud
Fair Investments Sweden AB
Engelbrektsgatan 5, 114 32 Stockholm

E-post: gdpr@fairinvestments.se

Om du är missnöjd med hur Fair behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (”IMY”) https://www.imy.se/

Personuppgiftsbiträde / tekniskt ansvarig