Verkställande direktör


Jan Engshagen

VD samt Styrelseledamot

Utbildning: Civ. Ing. Teknisk fysik, Master Finansiell Matematik, Civilekonom
Yrke: Analytiker

Arbetslivserfarenhet och uppdrag: Efter en kort tid med reasearch på Lynx, började Jan som ansvarig analytiker på Fair Investments 2012. Jan var redan från start involverad i Bolagets hela verksamhet och fungerade som bollplank till ledning och styrelse inför strategiska beslut. Jan var bolagets VD från hösten 2015 till augusti 2019.

Uppdrag som styrelseledamot: Fair Investments Sweden AB
Övrigt: Ledningsprövad av FI

Styrelse


Viveka Andersson

Styrelseordförande

Utbildning: Internationell ekonom
Yrke: VD och konsult

Arbetslivserfarenhet och uppdrag: Viveka leder management konsultföretaget Wevando Consulting AB som erbjuder tjänster inom affärs- och verksamhetsutveckling. Med bred bakgrund i finansbranschen från OMX, Skandia och Östgöta Enskilda Bank, samt ledande positioner i SEB och MTG har Viveka utvecklat en bredd inom ledarskap, internationella affärer och strategisk HR. Hon har bl a genomfört uppdrag som VD och Affärsområdeschef, som HR- och CSR-chef och som Landschef inklusive utlandstjänstgöring i Frankrike i tre år.

Uppdrag som styrelseledamot eller VD: ISEC Services AB, Wevando Consulting AB och Aroma Awareness AB. Övrigt: Styrelseledamot i Bolaget sedan 2015.
Vald till styrelseordförande på bolagsstämman 2016. Ledningsprövad av FI.

Göran Lundsten

Styrelseledamot

Utbildning: Jur.kand.
Yrke: Advokat

Arbetslivserfarenhet och uppdrag: Göran har tidigare arbetat som bolagsjurist, samt varit styrelseledamot och styrelsesekreterare i ett flertal försäkrings-, fond- och vpbolag inom Skandiakoncernen och andra bolag under FI:s tillsyn. Därutöver har Göran varit kreditchef och ledande befattningshavare i Coop Bank (nuvarande Med Mera Bank). Göran är numera verksam som Advokat med inriktning på bank, finans och försäkring på Hellström Advokatbyrå.

Uppdrag som styrelseledamot eller VD:
Fair Investments Sweden AB och Swarmplanet AB.
Övrigt: Ledningsprövad av FI och styrelseledamot i Bolaget sedan tidigare år.

Mikael Nicander

Styrelseledamot

Utbildning: Teknisk Kandidatexamen fastighetsekonomi och bygg KTH

Nuvarande befattning: vVD Stenhus Fastigheter i Norden AB

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande MiloMnA Real Estate AB

Arbetslivserfarenhet: Mikael har drygt 25 års erfarenhet i bygg och fastighetsbranschen i och utanför Sverige. Han har tidigare bland annat varit CEO Stendörren Fastigheter AB, vVD Kavlitena AB, VD Lantmännen fastigheter AB, styrelseledamot Stendörren Fastigheter AB, styrelseledamot Admiral Capital A/S

Ledningsprövad av FI

Jan Engshagen

VD samt Styrelseledamot

Utbildning: Civ. Ing. Teknisk fysik, Master Finansiell Matematik, Civilekonom
Yrke: Analytiker

Arbetslivserfarenhet och uppdrag: Efter en kort tid med reasearch på Lynx, började Jan som ansvarig analytiker på Fair Investments 2012. Jan var redan från start involverad i Bolagets hela verksamhet och fungerade som bollplank till ledning och styrelse inför strategiska beslut. Jan var bolagets VD från hösten 2015 till augusti 2019.

Uppdrag som styrelseledamot: Fair Investments Sweden AB
Övrigt: Ledningsprövad av FI


Intern styrning och kontroll

Ett värdepappersbolag ska på sin webbplats förklara hur det organiserar och styr verksamheten. Här finns information om Fair Investment Sweden AB:s (Fair) interna styrning och kontroll.

Intern styrning och kontroll omfattar det ramverk av interna styrdokument, processer, rutiner och rapportering som satts upp för att säkerställa en sund och effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och efterlevnad av tillämpliga externa regler. En viktig del av den interna kontrollen är riskhantering. Riskhantering innebär identifiering, mätning, övervakning, kontroll och rapportering av risker kopplade till verksamheten.

På bolagsstämman utser Fairs aktieägare styrelse. Fairs styrelse är ytterst ansvarig för den interna styrningen och kontrollen. Styrelsen utser bolagets VD.

Som en del i en hantering av den interna styrningen och kontrollen tillämpar Fair principen om tre försvarslinjer.

  1. Första försvarslinjen består av den operativa verksamheten. Första försvarslinjen äger riskerna i affärsverksamheten. Detta innebär ett ansvar för att kontrollera och hantera de risker som uppkommer där. Detta ansvar omfattar såväl VD, CFO och Förvaltningschef som övriga anställda.
  2. Andra försvarslinjen utgörs av de från verksamheten oberoende funktionerna för riskkontroll respektive regelefterlevnad (compliance). Den andra linjen svarar för kontroller, råd och stöd avseende första linjens hantering av risker och regelefterlevnad. Vidare ska funktionen för regelefterlevnad utvärdera om åtgärder som vidtagits för att avhjälpa eventuella brister är tillräckliga samt ge råd och stöd till styrelse och VD rörande regelefterlevnad i bolagets tillståndspliktiga verksamhet. Funktionerna för riskhantering respektive regelefterlevnad rapporterar regelbundet till Fairs styrelse.
  3. Tredje försvarslinjen utgörs av funktionen för internrevision. Funktionen ska vara oberoende från bolagets övriga funktioner och verksamhet och arbetar på styrelsens uppdrag. Funktionen ska, baserat på en revisionsplan fastställd av styrelsen, granska och bedöma om bolagets system, kontrollmekanismer och rutiner är lämpliga och effektiva utifrån regelkrav och den verksamhet som bedrivs. Funktionen ska vidare utfärda rekommendationer baserat på resultatet av granskningarna samt kontrollera att rekommendationerna följs. Funktionen ska regelbundet rapportera till styrelse.

Revisor utses av aktieägarna på årsstämman. Revisorn granskar om Fairs årsredovisning och räkenskaper är korrekta och fullständiga samt ger en rättvisande bild av Fair och dess finansiella ställning. Revisorn granskar även styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning av Fairs angelägenheter. Årsstämman har utsett Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.