Synpunkter eller klagomål mot Fair Investments

Vi strävar ständigt efter att du som kund ska känna dig nöjd med oss. Om du mot förmodan ändå inte skulle vara nöjd, finner du nedan en instruktion för att reklamera eller klaga på något.

Reklamation

Är du missnöjd med något, vill vi gärna veta varför. Därför är det viktigt att du framför dina synpunkter till oss. Ofta kan det handla om fakta som missats eller om olika typer av felaktiga tolkningar. Tar du kontakt med oss kan vi kanske lösa problemen tillsammans. För att snabbt hitta lösningar är det viktigt att du kontaktar oss så snart som möjligt om det känns som om något inte stämmer.

Klagomål

Om vi inte lyckas lösa problemet tillsammans kan du kontakta:
Klagomålsansvarig
Fair Investments Sweden AB
Humlegårdsgatan 20
114 46 Stockholm

Klagomålet ska framföras skriftligen. Handläggningen av ärendet underlättas om du bifogar din dokumentation i form av kopia på t.ex, avräkningsnota, depå-/värderingsrapporter, minnesanteckningar eller annan relevant dokumentation.

Vägledning utanför Fair Investments

Konsumenternas Bankbyrå

Om du vill vända dig till någon utomstående part för att diskutera ditt ärende kan du kontakta Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Kommunala konsumentvägledare

För råd i enskilda tvister och ärenden kan den kommunala konsumentvägledaren i din kommun hjälpa dig. Dessa arbetar i nära kontakt med Konsumentverket. På Konsumentverkets hemsida kan du söka telefonnummer och e-postadress till din vägledare. Konsumentverket har inte möjlighet att svara på enskilda frågor eller ingripa i enskilda tvister.

Allmänna reklamationsnämnden

Om du inte är nöjd med resultatet av ditt klagomålsärende kan du göra en skriftlig anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden. Allmänna Reklamationsnämnden kan ta upp ditt ärende om ditt krav överstiger ett visst minimibelopp. En anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden måste ske inom sex månader från det att Fair Investments första gången helt eller delvis avvisat dina anspråk. ARN lämnar rekommendationer om hur tvisten mellan dig och Fair Investments bör lösas.

Prövning i domstol

Du kan även vända dig till domstol med en stämningsansökan mot Fair Investments. Det är då lämpligt att du anlitar ett ombud som kan hjälpa dig i processen och som kan göra en bedömning av ärendet och dina utsikter att nå framgång i tvisten.