Regler och styrning

Våra tillstånd

Fair Investments Sweden AB har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet som värdepappersbolag.
Våra tillstånd innefattar följande:

2012-06-11 Utförande av order avs fi instrument på kunders uppdrag
2012-06-11 Investeringsrådgivning till kund avs finansiella instrument
2012-06-11 Diskretionär portföljförvaltning avs finansiella instrument
2012-06-11 Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
2012-06-11 Mottagande & vidarebefordran av order avs fi instrument
2012-06-11 Förvara fi instrument & ta emot medel m redovis.skyld

Beskrivning av anknutna ombud

Fair Investments har utsett anknutna ombud för distribution och rådgivning. Ombuden driver verksamhet med stöd av Fair Investments tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden. Ombuden kan också bedriva annan verksamhet, exempelvis försäkringsförmedling, i dessa fall svarar dock ombudet för denna verksamhet.

För att få bli ett anknutet ombud gör Fair Investments en enskild prövning av om ombudet kan förväntas följa de regler som finns för verksamheten, ekonomiska förhållanden, kunskap och kompetens hos de anställda mm. Därutöver utvärderas ombuden löpande vad gäller tjänsternas kvalitet.

En kund som önskar framföra synpunkter eller klagomål på de tjänster som ett anknutet ombud har utfört bör vända sig till Fair Investments klagomålsansvarige.

SwedSec

SwedSec Licensiering AB är ett helägt dotterbolag till Svenska Fondhandlareföreningen och ansvarar för licensiering av anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med programmet är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för branschen. Fair Investments är anslutna till SwedSec och all personal som arbetar med rådgivning eller som har en ledande ställning omfattas av kraven på licensiering. På sikt avser vi att låta all personal omfattas av detta licensieringskrav.

Risk

Bolagets oberoende funktion för riskhantering ansvarar för att säkerställa identifiering, mätning, kontroll och rapportering av de risker som finns i verksamheten.

Den största delen av Bolagets arbete med riskhantering sker ute i verksamheten och i den s.k. “första linjen”. Funktionen för riskhantering arbetar stödjande i form av löpande stöd och rådgivning till verksamheten i riskrelaterade frågor, och kontrollerande i form av stickprovskontroller och granskningar av utvalda delar av verksamheten.

Funktionen för riskhantering är outsourcad till en extern leverantör och rapporterar direkt till VD och styrelse.

Compliance

Compliance-avdelningens uppgift är att kontrollera att bolaget följer den gällande lagstiftningen samt interna regler givna av styrelsen eller VD.
De regelområden som är Centrala är regler för värdepappersmarknaden, ersättningar, penningtvätt, marknadsföring, god värdepappersmarknadssed samt finansiell rådgivning.

Compliance-avdelningen rapporterar direkt till styrelsen samt VD.